Ämnesintegrerat projekt på Erlaskolan Södra sätter hållbar utveckling i fokus

28 april 2021

Elever i årskurs 8 på Erlaskolan Södra tror att en tätare tidtabell för landsbygdstrafiken in till de centrala delarna av Norrköping skulle bidra till ett mer hållbart resande till skolan. -Vi tror att bättre kollektivtrafik skulle kunna vara en lösning för att få till ett mer hållbart resande till vår skola. Kollektivtrafiken till skolan fungerar bra från centrala delarna av Norrköping, men bussarna skulle kunna gå oftare från landsbygden, säger en elev.

Ämnesintegrerat projekt på Erlaskolan Södra sätter hållbar utveckling i fokus

Eleverna har under våren arbetat med ett hållbarhetsprojekt där de intervjuat elever och lärare på skolan kring hur deras resvanor ser ut till och från skolan. En fråga de tittat på är hur goda möjligheterna är att ta sig klimatsmart till och från skolan genom att studera cykelvägar på kartor, se över skolgårdens cykelställ samt undersöka kollektivtrafiken.

Hållbarhetstemat passade även bra som ett ämnesintegrerat projekt, eftersom det nämns som centralt innehåll i både SO- och NO-kurser. Dessutom kunde svenskan integreras på ett bra sätt, eleverna fick träna på att söka information från trovärdiga källor och sammanställa detta i en vetenskaplig rapport.

En viktig del i projektet var att analysera och reflektera kring olika lösningar för en hållbar framtid. Det visade sig att både elever och personal tar sig till skolan på ett sätt som bidrar till negativa effekter för miljön eftersom många åker bil till skolan. Några kom även fram till att elever bidrar till mindre utsläpp än personalen, eftersom eleverna i högre utsträckning cyklar eller åker kollektivtrafik till skolan.